Get Adobe Flash player

Deti

Myšlienky

Ako rada Panne Márii hovorím: Úzku cestu do neba si urobila viditeľnou tým, že si ustavične pestovala tie najjednoduchšie čnosti!

Myšlienka sv. Terezky

Home O škôlke

Naša materská škola je zameraná na emocionálny, sociálny, kognitívny a duchovný rozvoj dieťaťa v duchu evanjelia. Usilujeme sa vytvárať pokojnú, vyrovnanú klímu, ktorá umožňuje adekvátny rozvoj každého dieťaťa a jeho sebauplatnenie v školskom prostredí.

Jej cieľom je, aby dieťa v procese edukácie získavalo, rozvíjalo a skvalitňovalo rôzne kompetencie, postoje a hodnoty. Konkrétne sa snažíme o rozvoj nasledovných fenoménov:

- aby si dieťa vážilo samé seba

- aby si ctilo druhého

- aby dieťa chápalo a rešpektovalo sociokultúrne autority

- aby dieťa chápalo dôležitosť prírodného a spoločenského prostredia

- aby dieťa komunikovalo a vytváralo vzťahy

- aby sa vedelo orientovať v kultúre a zároveň ju rozvíjať

Hlavným cieľom - prioritou pri výchove detí v našej CMŠ je LÁSKA.

Súčasná psychológia jednoznačne tvrdí, že najdôležitejšie čo má dieťa dostať do 7 rokov svojho života, je láska. Má bytostne cítiť, že je milované a žiť v prostredí lásky. To, koľko lásky príjme v tomto období je rozhodujúce ako bude vedieť mať rád iných ľudí a aj ako bude vedieť zvládať ťažkosti života v neskoršom veku.

Patrónkou našej škôlky je sv. Terezka od dieťaťa Ježiša, ktorá bola nedávno (v r. 1998) vyhlásená za učiteľku Cirkvi – učiteľku lásky. Tiež hlavná charizma rehoľných sestier Dcér Božskej Lásky, ktoré sú zriaďovateľom CMŠ a zároveň tu vyučujú je láska. Atmosféru lásky a radosti sa usilujú vytvárať všetci zamestnanci. Aby dokázali dávať lásku v prvom rade sa usilujú oni aj deti žiť zo záplavy Božej lásky v duchu hesla Kongregácie Dcér Božskej Lásky:

,,Konať dobro, rozdávať radosť, šťastným urobiť a viesť do neba.“ (Matka Františka Lechnerová, zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky)